Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych przez iatitai.de (Superswiss GmbH, Szwajcaria)

Ochrona danych osobowych jest dla Superswiss GmbH bardzo ważna. W poniższym oświadczeniu informujemy o Państwa prawach oraz sposobie przetwarzania danych osobowych. Superswiss GmbH postępuje zgodnie z europejskim Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej RODO), przepisami niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG-new) oraz szwajcarską ustawą o ochronie danych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Niniejsze oświadczenie obowiązuje dla wszystkich ofert online Superswiss GmbH (stron internetowych, mediów społecznościowych itp.).

 

1 Administrator danych

Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest

Superswiss GmbH
c/o Grunder Rechtsanwälte AG Zugerstrasse 32
CH-6341 Baar
superswiss.ch CHE-403.699.438
E-Mail: contact@superswiss.ch Tel.: +41 79 432 84 21

2 Inspektor Ochrony Danych

W razie pytań, sugestii lub komentarzy dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu dociekania swoich praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych:

Mecenas Roman Kost – specjalista ds. ochrony danych
Kancelaria Prawna Kost
Zentralstrasse 20
CH-6030 Ebikon
Box 1343
Email: datenschutz@iatitai.de
Tel .: +41 41 440 33 43

3 Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3.1 Zakres i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą z reguły przetwarzane w zakresie niezbędnym do udostępnienia naszych ofert, treści i usług online. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się zazwyczaj na podstawie zgody lub gdy przetwarzanie danych jest prawnie dozwolone.

3.2 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Państwa osobistej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • jego niezbędności do realizacji umowy zawartej między Superswiss GmbH a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • jego niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • jego niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • jego niezbędności do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • jego niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim i podmiotom przetwarzającym

Zasadniczo, żadne dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Świadczymy nasze usługi we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, przy czym przekazanie danych do zewnętrznych dostawców jest w każdym przypadku oparte na wyżej wymienionych podstawach prawnych. W ramach tak zwanej realizacji zamówień, dane osobowe są przekazywane na podstawie art. 28 RODO.

3.3.1 Wykonanie umowy

Superswiss GmbH realizuje obowiązek wywiązania się z umowy sprzedaży za pośrednictwem MAIL BOX Direkt-Marketing Service GmbH, Zitadellenweg 24a, 13599 Berlin (zwanego dalej „MAIL BOX”).

W tym celu dane dotyczące zamówienia i jego dostawy są przekazywane MAIL BOX. Podpisaliśmy z MAIL BOX umowę dotyczącą przetwarzania danych.

Tym samym, MAIL BOX nie jest uznawany za stronę trzecią, lecz podmiot przetwarzający.
Informacje na temat ochrony danych przez MAIL BOX dostępne są na stronach: https://www.mailbox-online.de/impressum/
https://www.mailbox-online.de/mailbox/cookies/

3.3.2 Hosting

Hosting strony iatitai.de jest zapewniany przez artcom venture GmbH Zitadellenweg 26c, D-13599 Berlin (zwany dalej „ACV)”. Podpisaliśmy z ACV umowę dotyczącą przetwarzania danych. Tym samym MAIL BOX nie jest uznawany za stronę trzecią, lecz podmiot przetwarzający.

Informacje na temat ochrony danych przez MAIL BOX dostępne są na:
https://www.artcom-venture.de/gdpr

3.3.3 Newsletter

Newslettery są wysyłane przez Newsletter2Go. Patrz punkt 5.5.

3.4 Przekazywanie danych do państw trzecich

Superswiss GmbH ma swoją siedzibę w Szwajcarii, co oznacza, że w relacji z Unią Europejską jest państwem trzecim. Unia Europejska oceniła szwajcarskie regulacje dotyczące danych osobowych za odpowiednie (art. 44 i następne RODO) i odwrotnie.

W ramach świadczenia usług dane osobowe są przekazywane do Szwajcarii w celu dalszego przetwarzania i odwrotnie. Dalsze przetwarzanie obejmuje w szczególności informacje dotyczące zdolności kredytowej, procesowanie faktur i obsługę w celu dostawy towarów.

3.5 Usunięcie danych i czas przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy ich przechowywanie nie będzie już niezbędne (do celów, w których zostały zebrane).

Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku dokumentacji (księgowość, podatki) nie są usuwane.

3.6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

4 Prawa osoby, której dane dotyczą

Ponieważ przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo uważani za podmiot danych w rozumieniu RODO.

4.1 Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na innych podstawach prawnych.

4.2 Prawo do informacji

Na Państwa żądanie poinformujemy Państwa, czy przetwarzamy Państwa dane, czy nie.

Na Państwa żądanie przekażemy Państwu następujące informacje dotyczące Państwa przetwarzanych danych osobowych:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • w przypadku przeniesienia do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje dotyczące odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 RODO;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o źródle Państwa danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz, jeśli takie istnieją, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach dla Państwa takiego przetwarzania.

Kopię danych osobowych otrzymają Państwo w ciągu miesiąca od wpłynięcia Państwa żądania o informacje. Kopia jest zazwyczaj dostarczana drogą elektroniczną.

4.3 Prawo do sprostowania danych

Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania niezwłocznego ich sprostowania. Jeśli Państwa dane są niekompletne, mają Państwo prawo żądania ich uzupełnienia.

4.4 Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych.
Usunięcie nastąpi niezwłocznie w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • cofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:

 • prawidłowość danych osobowych zostanie zakwestionowana – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia danych osobowych, żądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystywania;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone z wyżej wymienionych przyczyn, takie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

4.6 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany

4.7 Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oparty na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

4.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Macie Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Superswiss GmbH;
 • jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Superswiss GmbH i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Superswiss GmbH wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

4.9 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

5 Korzystanie z naszych ofert online

Zasadniczo możesz korzystać z naszych ofert online bez ujawniania swojej tożsamości.

W tej sekcji wyjaśniamy, kiedy i w jakim kontekście przetwarzamy Państwa dane, gdy korzystacie Państwo z naszych ofert online, jakie rozwiązania usługodawców i partnerów zaimplementowaliśmy, jak działają i co w związku z tym dzieje się z Państwa danymi.

5.1 Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (nie rejestrujecie się Państwo, nie zawieracie umowy itp.), gromadzimy wyłącznie te Państwa dane osobowe, które przeglądarka przesyła na nasze serwery. Są to następujące dane, niezbędne ze względów technicznych:

 • data i godzina zapytania,
 • adres IP użytkownika,
 • treść zapytania (konkretna strona),
 • status dostępu / kod statusu HTTP,
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
 • system operacyjny użytkownika,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 • itp.

Te dane są przechowywane na serwerze przez rok, a następnie automatycznie nadpisywane.

5.2 Wykorzystanie plików cookie

Wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie.

Tymczasowe pliki cookie (np. „sesyjne pliki cookie”, ustawienia języka, zawartość koszyka) są usuwane po opuszczeniu naszej oferty i zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie (np. dane logowania) przechowywane są nawet po zamknięciu przeglądarki. Mają okres ważności i można je w dowolnym momencie usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. Takie pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych.

Oprócz tak zwanych „własnych plików cookie ”, które są ustawiane przez Superswiss GmbH jako administratora danych, wykorzystywane są również „zewnętrzne pliki cookie”. Te tzw. „pliki cookie stron trzecich” pochodzą od innych dostawców.

Superswiss GmbH przetwarza dane osobowe, wykorzystując „własne pliki cookie” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; przetwarzanie danych osobowych przy użyciu „zewnętrznych plików cookie” odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.3 Konto klienta, formularze kontaktowe i kontakt e-mail

Podczas rejestracji, maska wprowadzania pokazuje, które informacje są przetwarzane. Informacje te wykorzystywane są w celu korzystania z naszych ofert i świ

Możecie Państwo usunąć swoje konto użytkownika w dowolnym momencie. W takim przypadku Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy zobowiązani do ich przechowywania ze względów handlowych lub podatkowych.

Na naszych stronach internetowych dostępne są formularze kontaktowe i linki e-mail (mailto), za pomocą których można się z nami skontaktować drogą elektroniczną.

5.4 Komentarze i treści użytkowników

Jako zarejestrowany użytkownik, macie Państwo możliwość pozostawienia komentarza na temat naszych produktów i ofert online. Superswiss GmbH zapisuje wówczas Państwa adres IP i godzinę publikacji, w oparciu o prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Powyższe dane przechowywane są ze względów bezpieczeństwa, na wypadek gdyby w komentarzach czy treściach naruszone zostały prawa stron trzecich lub umieszczone zostaną nielegalne treści (wulgaryzmy, zniesławienie, treści podżegające itp.). Taki komentarz lub wpis może być powodem oskarżenia Superswiss GmbH i dlatego chcemy znać tożsamość autora. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy egzekwowaniu praw Superswiss GmbH.

Komentarze i posty są dostępne dla wszystkich. Przed opublikowaniem należy uważnie przeczytać post i sprawdzić, czy nie zawiera treści nieodpowiednich. Wpisy są rejestrowane w wyszukiwarkach i są dostępne na całym świecie, nawet bez bezpośredniego wywołania naszej oferty.

5.5 Newsletter

Narzędzie „Newsletter2Go” dostarczane przez Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, https://www.newsletter2go.ch służy do wysyłania newsletterów. Podpisaliśmy z Newsletter2Go GmbH umowę dotyczącą przetwarzania danych.

Newslettery są wysyłane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody, którą można w każdej chwili wycofać. Rejestracja odbywa się według procedury podwójnego potwierdzenia (double opt-in).

Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

5.6 Wtyczki serwisów społecznościowych

Treść naszej strony internetowej jest połączona z serwisami społecznościowymi za pomocą wtyczek serwisów społecznościowych, dzięki czemu można udostępniać treści na odpowiadających im platformach. Są to wtyczki serwisów Pinterest, Instagram i Facebook

Wtyczki oferowane bezpośrednio przez operatorów serwisów społecznościowych przekazują dane osobowe, takie jak adres IP lub wszystkie pliki cookie, gdy otwieracie Państwo stronę internetową, na której są zintegrowane. Tym samym przekazują dokładne informacje o Państwa zachowaniu w sieci do serwisów społecznościowych. Nie wymaga to logowania ani zapisywania się do danego serwisu społecznościowego. Uważamy to za niedopuszczalne.

W celu ochrony Państwa prywatności firma Superswiss GmbH używa wtyczki „c’t Shariff”. Wtyczka „c’t Shariff” nawiązuje bezpośredni kontakt między Państwa komputerem a siecią społecznościową tylko wtedy, gdy samodzielnie klikną Państwo przycisk udostępnienia. Tym samym „Shariff” zapobiega pozostawieniu śladu cyfrowego na każdej odwiedzanej przez Państwa stronie i zwiększa ochronę danych. Dzięki wykorzystaniu „Shariff” Superswiss GmbH może chronić Państwa dane osobowe, nie rezygnując z integracji przycisków udostępniania na mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat „c’t Shariff” dostępnych jest na:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html i
https://github.com/heiseonline/shariff

5.6.1 Przycisk udostępniania na Facebooku

Facebook gromadzi informacje, gdy odwiedzają Państwo strony internetowe stron trzecich, które korzystają z usług Facebooka (takich jak przycisk „Udostępnij”). Obejmuje to informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych i korzystaniu z usług Facebooka na tych stronach. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Facebook otrzyma Państwa identyfikator użytkownika, adres odwiedzonej strony, datę i godzinę odwiedzin oraz inne informacje z przeglądarki.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook dostępne są w artykule w centrum pomocy Facebooka na temat wtyczek społecznościowych:

https://de-de.facebook.com/help/443483272359009/

Więcej informacji na temat Facebooka znajduje się w rozdziale 6. Marketing.

5.6.2 Przycisk śledzenia na Instagramie

Instagram jest produktem Facebook Inc.

Instagram gromadzi informacje, gdy odwiedzają Państwo strony internetowe stron trzecich, które korzystają z usług Instagrama / Facebooka (takich jak przycisk „Udostępnij”). Obejmuje to informacje o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych i korzystaniu z usług Instagrama / Facebooka na tych stronach.

By dowiedzieć się o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, prosimy zapoznać się z artykułem w centrum pomocy Instagram / Facebook na temat wtyczek społecznościowych:

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

5.6.3 Przycisk zapisywania na Pintereście

Dostawca: Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Oświadczenie o ochronie danych: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Rezygnacja: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-choices-you-have-about-your-info

5.7 Oferty online na platformach serwisów społecznościowych

Superswiss GmbH umieszcza oferty online na platformach społecznościowych Facebook, Pinterest i Instagram. W ten sposób udzielamy Państwu informacji i kontaktujemy się z Państwem.

Superswiss GmbH nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez operatorów tych platform. Przetwarzanie danych osobowych podczas przeglądania ofert w mediach społecznościowych opiera się na warunkach korzystania z tych platform i na podstawie Państwa zgody, która wynika z korzystania z tych platform.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkami podanymi w poprzednich sekcjach: Facebook (sekcja 5.6.1), Instagram (sekcja 5.6.2) i Pinterest (sekcja 5.6.3).

5.7.1 Facebook

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland
Oświadczenie o ochronie danych: https://www.facebook.com/about/privacy/
Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Przetwarzanie danych opiera się na umowie o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO.

5.7.2 Instagram

Dostawca: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
Polityka prywatnosci: http://instagram.com/about/legal/privacy
Rezygnacja: http://instagram.com/about/legal/privacy

5.7.3 Pinterest

Dostawca: Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Oświadczenie o ochronie danych: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Rezygnacja: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-choices-you-have-about-your-info

5.8 Adobe Typekit

Strona internetowa iatitai.de ​​została zaprojektowana wizualnie za pomocą Adobe Typekit. Adobe Typekit to usługa firmy Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Aby zintegrować używane na naszej stronie czcionki, przeglądarka musi ustanowić połączenie z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej strony internetowej. Tym samym Adobe otrzymuje informacje, że nasza strona internetowa została otwarta z twojego adresu IP.

Dostawca: Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland
Oświadczenie o ochronie danych: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

5.9 Linki zewnętrzne

Oferta online firmy Superswiss GmbH może prowadzić do stron zewnętrznych. Superswiss GmbH nie ma wpływu na to, czy dany operator przestrzega przepisów o ochronie danych.

6 Marketing

6.1 Piksel Facebooka, grupy nistandardowych odbiorców na Facebooku i remarketing na Facebooku

Piksel Facebooka, grupy nistandardowych odbiorców na Facebooku i remarketing na Facebooku to usługi firmy Facebook Inc. Administratorem danych osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii jest Facebook Ireland Ltd.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO: „Umowa o przetwarzaniu danych”, a także „dodatek dla operatorów stron na Facebooku”

Dostawca: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland
Oświadczenie o ochronie danych: https://www.facebook.com/about/privacy/
Rezygnacja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

6.2 Google Analytics, Google Adwords i Google Remarketing

Google Analytics, Google Adwords i Google Remarketing to usługi firmy Google LLC. Administratorem danych osób w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii jest Google Limited Ireland.

Wyżej wymienione usługi Google wykorzystują między innymi pliki cookie. Dane mogą być przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Superswiss GmbH zakłada, że za pośrednictwem jego stron internetowych osobiste śledzenie nie ma miejsca. Google dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA. Więcej informacji dostępnych jest w oświadczeniu Google o ochronie danych.

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy
Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated
Rezygnacja z Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ustawienia Google dotyczące wykorzystania danych do celów marketingowych: https://adssettings.google.com/
Dezaktywacja plików cookie stron trzecich: https://www.networkadvertising.org/choices

Podpisaliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

6.3 Microsoft Bing Ads

Microsoft Bing Ads to usługi świadczone i obsługiwane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (zwany dalej „Microsoft”). Microsoft nie przetwarza żadnych danych osobowych dotyczących tożsamości użytkownika.

Dostawca: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Oświadczenie o ochronie danych: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Rezygnacja: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

7 Sposoby płatności

7.1 Płatność kartą płatniczą przez Wire

Gdy płacą Państwo kartą płatniczą, przekazujemy szczegóły płatności do Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Niemcy (zwanym dalej „Wirecard”). Przeniesienie danych następuje zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przetwarzania płatności. Superswiss GmbH nie ma kontroli nad informacjami, które przekazujecie Państwo Wirecard. Podlegają one polityce prywatności Wirecard.

Polityka prywatności Wirecard jest dostępna na stronie: https://www.wirecardbank.de/datenschutz/

7.2 PayPal

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal, kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal, poleceniem zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal lub – jeśli dostępne – „zakupem na konto” lub „płatnością ratalną” za pośrednictwem serwisu PayPal, przekazujemy dane dotyczące płatności PayPal (Europe) S.a.r.l. i Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanym dalej „PayPal”). Przeniesienie danych następuje zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przetwarzania płatności.

PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej karty kredytowej dla płatności kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – w stosownych przypadkach – „zakupu na konto” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem PayPal. W tym celu dane dotyczące płatności mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przekazane agencjom kredytowym na podstawie uzasadnionego interesu PayPal w celu określenia Państwa wypłacalności. PayPal korzysta z wyniku kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tak zwane wartości punktowe). O ile wartości punktowe są uwzględnione w wyniku raportu kredytowego, są one oparte na uznanej naukowo procedurze matematyczno-statystycznej. Dane adresowe są uwzględniane, ale nie wyłącznie, przy obliczaniu wartości wyniku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa o ochronie danych, w tym informacje na temat wykorzystywanych agencji kredytowych, prosimy zapoznać się z polityką prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

8 Dzieci

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Powyższe Oświadczenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie z dniem 1.05.2020

Baar, 1 maj 2020