Verklaring Gegevensbescherming

Verklaring Gegevensbescherming van iatitai.de (Superswiss GmbH, Zwitserland)

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Superswiss GmbH. Daarom informeren wij u in deze privacyverklaring over uw rechten en de verwerking van persoonsgegevens door ons. Superswiss GmbH zorgt voor naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG-nieuw) en de Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens, met passende technische en organisatorische maatregelen.

Deze algemene verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle online aanbiedingen van Superswiss GmbH (websites, aanwezigheid op sociale media, enz.).

1. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke partij in overeenstemming met art. 4 sec. 7 AVG is:

Superswiss GmbH
c/o Grunder Rechtsanwälte AG Zugerstrasse 32
CH-6341 Baar
superswiss.ch CHE-403.699.438
E-Mail: contact@superswiss.ch Tel.: +41 79 432 84 21

2. Toezichthouder gegevensbescherming

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over gegevensbescherming en de handhaving van uw rechten vragen wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

RA Roman Kost
Datenschutz
Anwaltskanzlei Kost Zentralstrasse 20
CH-6030 Ebikon
Postfach 1343
E-Mail: datenschutz@iatitai.de Tel.: +41 41 440 33 43

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1 Reikwijdte en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden in principe alleen verwerkt voor zover dat nodig is voor het aanbieden van onze online aanbiedingen, content en diensten. In de regel vindt het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens pas plaats na toestemming of als de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

3.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op de volgende basis:

 • toestemming van uw kant (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR),
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een tussen u en ons gesloten contract (art. 6 sec. 1 lit. b GDPR),
 • Noodzaak voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen (ook art. 6 sec. 1 lit. b GDPR),
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaar- en opslagverplichtingen) (art. 6 sec. 1 lit. c GDPR),
 • het beschermen van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon (art. 6 sec. 1 lit. dSSRI’s);
 • Noodzakelijk om onze of de rechtmatige belangen van een derde partij te beschermen (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR).

3.3 Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

In principe worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij leveren onze diensten in samenwerking met externe aanbieders, waarbij de doorgifte naar externe aanbieders in ieder geval gebaseerd is op bovenstaande rechtsgrondslagen. In het kader van deze zogenaamde orderverwerking vindt de doorgifte van persoonsgegevens plaats op basis van artikel 28 AVG.

3.3.1 Uitvoering

Superswiss GmbH voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst van MAIL BOX Direkt- Marketing Service GmbH, Citadelweg 24a, 13599 Berlijn (verkort: “MAIL BOX”).

De bestel- en leveringsgegevens van klanten worden door MAIL BOX doorgestuurd. Met MAIL BOX is een contract voor de verwerking van gegevens gesloten.
IN deze context wordt MAIL BOX niet beschouwd als een derde partij, maar is het een
processor. Informatie over de gegevensbescherming van MAIL BOX vindt u hier:

https://www.mailbox-online.de/impressum/ sowie
https://www.mailbox-online.de/mailbox/cookies/

3.3.2 Hosting

de hosting van iatitai.de wordt verzorgd door artcom venture GmbH Citadelweg 26c, D-13599 Berlijn (verkort “ACV)”. Met ACV is een contract voor gegevensverwerking gesloten.

In dit verband wordt ACV niet beschouwd als een derde partij, maar is het een verwerker. Informatie over de gegevensbescherming van ACV vindt u hier: https://www.artcom-venture.de/gdpr

3.3.3 Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden verzonden via Newsletter2Go. Zie punt. 5.5.

3.4 Overdracht van gegevens naar derde landen

Superswiss GmbH is gevestigd in Zwitserland, wat betekent dat er een relatie met een derde land in de EU bestaat. De EU heeft de Zwitserse regels voor gegevensbescherming als adequaat beoordeeld (artikelen 44 ff. GDPR) en vice versa.

Als onderdeel van de dienstverlening worden persoonsgegevens naar Zwitserland overgedragen voor verdere verwerking en vice versa. Verdere verwerking omvat met name informatie over kredietwaardigheid, factuurverwerking of adresafhandeling met het oog op de levering van de goederen.

3.5 Verwijdering van en de lengte (tijd) van de opslag van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor opslag vervalt.

Voor zover documentatieverplichtingen (boekhouding, belastingaangifte) bestaan, worden dergelijke gegevens niet verwijderd.

3.6 Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

4 Rechten van betrokken personen

Aangezien uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u beschouwd als een betrokkene in de zin van de AVG.

4.1 Recht om een toestemmingsverklaring in te trekken

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de andere motiveringsgronden.

4.2 Recht op Informatie

Op uw verzoek zullen wij u mededelen of wij uw gegevens verwerken of niet.

Op uw verzoek zullen wij u de volgende informatie verstrekken met betrekking tot verwerkte persoonsgegevens:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog steeds worden verstrekt;
 • in geval van verzending aan een derde land of aan een internationale organisatie, de informatie met betrekking tot de passende garanties op grond van artikel 46 AVG;
 • de geplande duur (indien mogelijk) waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die duur (indien de geplande duur niet kan worden vastgesteld);
 • het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht om de verwerking door ons te beperken of het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, tenzij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u worden vernomen;
 • het wel of niet bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 AVG, en, indien dit bestaat, zinvolle informatie verschaffen over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van een dergelijke verwerking voor u.

Een kopie van de persoonsgegevens zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek om informatie beschikbaar worden gesteld. Deze kopie wordt meestal elektronisch geleverd.

4.3 Recht op correctie

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, heeft u het recht om de onmiddellijke correctie aan te vragen. Als persoonsgegevens onvolledig zijn, heeft u het recht om de voltooiing ervan aan te vragen.

4.4 Recht om te verwijderen / wissen

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. De verwijdering zal in de volgende gevallen onmiddellijk uitgevoerd worden:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor het doel van de enquête;
 • U trekt uw toestemming in voor de verwerking van gegevens en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen legitieme primaire redenen voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting uit hoofde van de Unie- of de wetgeving van de lidstaten.
 • de persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot de diensten die door de informatiemaatschappij worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG.

Het recht om te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

4.5 Recht om de verwerking te beperken

U kunt de beperking van de verwerking van persoonsgegevens aanvragen indien:

 • de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist gedurende een periode die het mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is en in plaats van verwijdering is de beperking van het gebruik van persoonsgegevens vereist;
 • bezwaar tegen de verwerking is ingediend in afwachting van de vraag of wettelijke redenen zwaarder wegen dan uw redenen;

Indien de verwerking om bovengenoemde redenen is beperkt, worden de persoonsgegevens alleen verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de EU, Zwitserland of een lidstaat.

Voordat de beperking wordt opgeheven, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens over u te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en wordt uitgevoerd volgens geautomatiseerde procedures.

4.7 Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e) of f); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij of zij dwingende legitieme gronden kan aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens ,met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

4.8 Geautomatiseerde beslissingen per geval en profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die op vergelijkbare wijze een aanzienlijke invloed op u heeft.

Het voorgaande is niet van toepassing indien de beschikking:

 • noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en Superswiss GmbH;
 • is toegestaan door EU- of lidstatenwetgeving waaraan Superswiss GmbH onderworpen is en dat deze wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

Superswiss GmbH neemt passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een verantwoordelijk persoon, om zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

4.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, onafhankelijk van enige andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddel, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u in strijd is met de AVG.

5 Gebruik van onze online aanbiedingen

U kunt gebruik maken van onze online aanbiedingen zonder uw identiteit bekend te maken.

In deze sectie leggen we uit wanneer en in welke context we gegevens verwerken bij het gebruik van onze online aanbiedingen, die aanbiedingen bieden van dienstverleners en samenwerkingspartners die we hebben geïmplementeerd, hoe ze werken en wat er met uw gegevens gebeurt.

5.1 Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze websites

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (er is geen registratie, een contract, enz.), verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze servers verzendt. Dit zijn de volgende gegevens:

 • de datum en het tijdstip van het verzoek,
 • het IP-adres van de gebruiker;
 • Inhoud van het bezoek (concrete pagina),
 • status van de toegang/HTTP-status,
 • Website van waaruit het bezoek afkomstig is,
 • besturingssysteem van de gebruiker,
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Dergelijke gegevens worden opgeslagen op de server voor de duur van een jaar en vervolgens automatisch overschreven.

5.2 Gebruik van cookies

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt

Tijdelijke cookies (bijvoorbeeld “sessiecookies”, taalinstellingen, inhoud van winkelwagentjes); worden verwijderd nadat u onze online site hebt verlaten en de browser hebt gesloten.

Permanente cookies (bijvoorbeeld voor inloggen, enz.) blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Deze hebben een vervaldatum en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Dergelijke cookies worden ook gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden.

Naast zogenaamde “first-party cookies”, die door Superswiss GmbH in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke worden geplaatst, worden ook “third-party cookies” gebruikt. Deze cookies van derden worden aangeboden door andere providers.

Superswiss GmbH vertrouwt op Art. 6 lit 1 (f) DSGVO / GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van “third-party cookies”.

5.3 Klantenaccount, contactformulieren en e-mailcontact

Het invoerscherm in het registratieproces geeft aan welke informatie wordt verwerkt. Deze informatie wordt gebruikt voor het gebruik van onze aanbiedingen en voor het verlenen van diensten.

U hebt de mogelijkheid om uw gebruikersaccount op elk gewenst moment te annuleren. In dit geval worden uw gegevens verwijderd, tenzij we verplicht zijn deze te bewaren om commerciële of fiscale redenen.

Om contact met ons op te nemen, vindt u contactformulieren en e-maillinks (mailto) op onze online aanbiedingen, die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact.

5.4 Opmerkingen en berichten van gebruikers

Als geregistreerde gebruiker heeft u de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten betreffende onze producten en online aanbiedingen. Superswiss GmbH slaat vervolgens uw IP-adressen en de publicatiedatum op, op basis van wettelijke belangen in overeenstemming met Art. f. GDPR. Deze opslag vindt plaats vanwege veiligheidsredenen, bijvoorbeeld wanneer gebruikers berichten plaatsen die de rechten van derden schenden of onnodig grievend zijn

(beledigingen, laster, anti-grassroots inhoud, enz.). In dit geval lopen wij zelf het risisco te worden vervolgd voor de commentaren en /of posts van derden, en daarom zijn wij geïnteresseerd in de identiteit van de auteur. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke openbaarmaking wettelijk verplicht is of de handhaving van de rechten van Superswiss GmbH dient.

Houd er rekening mee dat reacties en berichten voor iedereen zichtbaar zijn. U dient uw bijdrage zorgvuldig te bekijken alvorens u deze publiceert om te zien of deze informatie bevat die niet voor het publiek is bedoeld. U moet ervan op de hoogte zijn dat uw bijdrage zal worden opgenomen in zoekmachines en wereldwijd beschikbaar zal zijn zonder een gerichte oproep aan ons aanbod.

5.5 Nieuwsbrief

Voor het versturen van een nieuwsbrief gebruiken wij ‘Newsletter2Go’ van nieuwsbrief2Go GmbH, Köpenicker Str.126, 10179 Berlin, wordt https://www.newsletter2go.ch. Met Newsletter2Go GmbH is een orderdataverwerkingscontract getekend.

Nieuwsbrieven worden alleen verzonden na uw toestemming en kunnen op elk gewenst moment worden afgemeld. Een dubbele opt-in procedure wordt gebruikt om te registreren.

Uw gegevens worden alleen gebruikt binnen de algemene voorwaarden van dit privacybeleid.

5.6 Knoppen voor Sociale Media

De inhoud van deze website is gekoppeld via social media buttons zodat u de content via de bijbehorende platformen kunt delen. Dit zijn de knoppen van Pinterest, Instagram en Facebook.

De knoppen die rechtstreeks door de exploitanten van sociale netwerken worden aangeboden, verzenden persoonsgegevens zoals het IP-adres of volledige cookies bij het laden van een website waarop ze zijn geïntegreerd en geven zo ongevraagd nauwkeurige informatie over uw surfgedrag door aan de sociale diensten. U hoeft niet ingelogd te zijn of lid te zijn van het betreffende netwerk.

Superswiss GmbH gebruikt daarom “c’t Shariff” om uw privacy te beschermen. Een c’t Shariff-knop voorkomt direct contact tussen het sociale netwerk en u totdat u actief op de deelknop klikt. Dit voorkomt dat u een digitaal spoor achterlaat op elke pagina die u bezoekt en verbetert de privacy. Door Shariff te gebruiken, kan Superswiss GmbH uw persoonlijke gegevens beschermen en butttons nog steeds integreren voor sociaal delen.

Meer informatie over c’t Shariff is te vinden op: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html en
https://github.com/heiseonline/shariff

5.6.1 Facebook-knop voor delen

Facebook zegt dat het informatie verzamelt wanneer u websites van derden bezoekt die gebruikmaken van Facebook-services (zoals de knop Delen). Dit omvat informatie over
de websites die u bezoekt en over uw gebruik van de diensten van Facebook op dergelijke websites. Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd wanneer u deze website bezoekt, ontvangt Facebook onder andere uw gebruikersnaam, de bezochte website, de datum en tijd en andere browsergerelateerde informatie.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook zijn te vinden op de informatie van Facebook over sociale plug-ins:

https://de-de.facebook.com/help/443483272359009/
Zie Hoofdstuk 6 Marketing voor meer informatie over Facebook.

5.6.2 Instagram Volg-knop

Instagram is een product van Facebook Inc.

Instagram zegt dat het informatie verzamelt wanneer u websites van derden bezoekt die Instagram/Facebook-services gebruiken (zoals de knop Delen). Dit omvat informatie over de websites die u bezoekt en over uw gebruik van de diensten van Instagram / Facebook op dergelijke websites.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook zijn te vinden in de verwijzingen van Instagrams/Facebook naar sociale plug-ins:

Provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Privacy Policy: https://help.instagram.com/519522125107875

5.6.3 Pinterest Opslaan-knop

Wanneer u op opslaan klikt, stuurt uw browser gegevens naar Pinterest. Superswiss GmbH heeft dus geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Instagram met de knop verzamelt.

Provider: Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2,
Ierland. Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Opt-out: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-choices-you-have-about-your-info

5.7 Online aanbiedingen op Sociale Media platformen

Superswiss GmbH biedt online aanbiedingen aan op de sociale mediaplatforms Facebook, Pinterest en Instagram; Superswiss biedt daar ook informatie aan en neemt contact met u op.

Superswiss GmbH heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze platformexploitanten. Wanneer u een van de social media platforms bezoekt, is de verwerking van perssoonsgegevens gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van deze platformoperators; de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, die voortvloeit uit het gebruik van de platforms.

Meer informatie is te vinden in de links in de voorgaande paragrafen: Facebook (paragraaf 5.6.1), Instagram (paragraaf 5.6.2) en Pinterest (punt 5.6.3).

5.7.1 Facebook

Provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Privacy Policy: https://www.facebook. com/about/privacy/
Opt-out: https://www.facebook. com/instellingen/advertenties

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 26 AVG.

5.7.2 Instagram

Provider: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA Privacy Policy: http://instagram.com/about/legal/privacy
Opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy

5.7.3 Pinterest

Provider: Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2,
Ierland. Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Opt-out: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-choices-you-have-about-your-info

5.8 Adobe Typekit

Adobe Typekit visualiseert de webpagina van iatitai.de. Adobe Typekit is een service van Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Om de gebruikte lettertypen te integreren, moet uw browser verbinding maken met een Adobe- server in de VS en het lettertype downloaden dat nodig is voor onze website.

Adobe ontvangt de informatie dat onze website is geopend vanaf uw IP-adres.

Provider: Adobe Systems Software Ireland Companies, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland
Privacybeleid: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

5.9 Externe koppelingen

Het is mogelijk dat het online aanbod van Superswiss GmbH is gekoppeld aan externe sites. Superswiss GmbH heeft geen invloed op de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming door de respectievelijke exploitanten.

6 Marketing

6.1 Facebook Pixel, Facebook Custom Audience en Facebook Remarketing

Facebook Pixel, Facebook Custom Audience en Facebook Remarketing zijn diensten van het Amerikaanse Facebook Inc. The Irish Facebook Ireland Ltd. is verantwoordelijk voor personen in de Europese Economische Ruimte (EER) en in Zwitserland.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 26 AVG: ‘Order data processing contract’ en ‘additional for Facebook page operators’.

Provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Privacy Policy: https://www.facebook. com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/instellingen?tab=advertenties

6.2 Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing

Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing zijn diensten van Google LLC. Het Ierse Google Limited Ireland is verantwoordelijk voor personen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Deze Google-diensten maken onder andere gebruik van cookies. Gegevens kunnen worden overgedragen aan Google in de VS. Superswiss GmbH gaat ervan uit dat er in deze context geen persoonlijke tracking plaatsvindt (uitsluitend) door het gebruik van haar websites. Google streeft ernaar te zorgen voor adequate gegevensbescherming in overeenstemming met het privacyschild tussen de VS en de EU en de VS en Zwitserland. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated
Opt-out voor Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

de instellingen van Google voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden:
https://adssettings.google.com/

Cookies van derden uitschakelen: https://www.networkadvertising.org/choices

Er is een contract voor gegevensverwerking gesloten met Google:
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

6.3 Microsoft Bing-advertenties

Microsoft Bing Ads zijn services die worden geleverd en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft”). Microsoft verwerkt geen persoonlijke gegevens over de identiteit van de gebruiker.

Provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Amerikaans privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement Opt-out:
https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

7 Betalingsmethoden

7.1 Creditcardbetalingen via Wirecard

In het geval van betaling met creditcard delen wij uw betalingsgegevens met Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Duitsland (hierna “Wirecard” genoemd). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van de betaling. Informatie die u aan Wirecard verstrekt, valt niet onder onze controle en is onderworpen aan het privacybeleid van Wirecard.

Het privacybeleid van Wirecard is hier beschikbaar:
https://www.wirecardbank.nl/privacy/

7.2 PayPal

In geval van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of , indien aangeboden , “aankoop op rekening” of “betaling op afbetaling” via PayPal, delen wij uw betalingsgegevens met PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van de betaling.

PayPal behoudt zich het recht voor om creditcardgegevens te gebruiken via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, “aankoop op rekening” of “betaling op afbetaling” via PayPal. Hiertoe kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. f GDPR, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit.

Het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling, wordt door PayPal gebruikt om een beslissing te nemen inzake de desbetreffende betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben zij hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens kunnen worden meegenomen in de berekening van de scorewaarden (maar niet uitsluitend).

Verdere gegevensbeschermingsinformatie, waaronder de gebruikte informatiebureaus, is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

8 Kinderen

Ons aanbod is gericht op volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Inwerkingtreding van deze gegevensbeschermingsverklaring: 01.05.2020

Baar, 01.05.2020